Rolf B: Grid, fester Offset zu fr-Breitenangabe?

Beitrag lesen

Nä nä, Rolf,

wat biste bloß ne Tuppes.

Mähste ne Extratrekk vun de richtige Breite vöre un hinge un läjst de Zell övver beide. Man man man

https://jsfiddle.net/Rolf_b/xu3zre6w/5/

Rolf

--
sumpsi - posui - obstruxi